Resevillkor

Allmänna villkor för paketresor
l. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne
har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för
sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än
arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han
mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är
bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i
kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får
dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts
i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt
informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av
betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet
endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med
huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda
priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för partema när arrangören skriftligen har
bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid
betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens
anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning
utan dröjsmål.
2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt
som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris
tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt
överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första
delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara
skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet
har arrangören rätt att häva avtalet och behålla
anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas
vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
-Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall
resenären erlägga 5 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än
14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans
pris
.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än
24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall
resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och
inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala
hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.
Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3 .1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har
rätt att avbeställa resan, enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte
inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
-Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få
tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall
som anges i punkt 3.2.2- 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad
än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog
eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av
resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes
make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller
sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller
person med vilken resenären gemensamt beställt resan före
avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären
enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat
sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av
sådan art, att resenären nte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar
resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt
punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för
resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall
genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över
händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då
resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i
den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären
gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av
punktema 3 .2.2 eller 3 .2.3 och det är oskäligt att resenären
skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med
annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med
stöd av punktema 3.2.2-
3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt
avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet
som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet
resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering
inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan
ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter
det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för
avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas medläkar-och/eller
släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog,
broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo
enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter
avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla
villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att
transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt
gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i
skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren
om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren
solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för
vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader,
dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast
om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han
inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda
avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra
avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid
lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller
återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det,
förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en
annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet,
om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta.
Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till
ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till
ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han
snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om
arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av
resa.I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till
skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan
föreligger inte om arrangören visar
l. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig
till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen
underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet
av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast lO
dagar före avresan), vid endagsresor gäller att resenären skall
underrättas om att resan ställts in senast 24 timmar innan avresa
detta kan då även ske telefonledes.
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas
ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte
heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts
in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2
endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den
bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till
någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet
enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören
höja priset för resan med ett belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa beror på:
l. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster
som  ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader
för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens
andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för
genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är
av sådant slag som anges i l – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en
avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär
får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är
researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt l och 3 ovan föreligger endast om
kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade
avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta
resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än
20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som
ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt l och 3
ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger
60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid
ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet,
om det efter det att avtalet blivit bindande för partema enligt
punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den
planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling,
generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt
påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet
vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som
ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella
myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och
brister
6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte
kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga
ersättningsarrangemang utan extra kostnad for resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären
på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören,
om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla
likvärdig transport tillbaka till platsen for avresan eller till någon
annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i
avtalet  enligt första eller andra stycket en försämring för
resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag
och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1
har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet
beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om
arrangören visar att felet beror på ett hinder utanfor arrangörens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
när  avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen
kunde ha  undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som
arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar
enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle
vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet
beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin
grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje
stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp
som behövs.

6.3 skadeståndets omfattning
skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för
ren förmögenhetsskada, ersättning for personskada och
sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i
sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297),
järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen(1985:193) om
internationelljärnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras
lydelse då skadan inträffade i stället for enligt dessa villkor.
Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad
denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra
till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han
märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller
återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören
eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro
och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade,
skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta
åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans
genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan
person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att
respektera de ordningsregler som gäller för resan
och för transporter, hotell etc. och uppträda så att
medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett
väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören
genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade
anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen
grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att
medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på
lämpligt sätt informera resenären om sådana
hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt,
i den mån det har betydelse  för resenären, om vad som
gäller i fråga om pass och visum för  medborgare i stater
inom Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga
formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav
av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som
uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter,
t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass,
om inte bristema orsakats av felaktig information från
arrangören eller
återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från
arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller
till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar
före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för
kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Partema bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller
tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om partema
inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna
reklamationsnämnden eller av allmän domstol.